RYS HISTORYCZNY

Tradycje izb przemysłowo–handlowych na ziemiach polskich sięgają XIX wieku. Za pierwsze organizacje tego typu można uznać rady handlowe utworzone w 1809 r w Księstwie Warszawskim. Ich zadaniem było informowanie rządu o sprawach handlu, przemysłu i rzemiosła.

Izby przemysłowo–handlowe na terenie zaboru austriackiego i pruskiego powstawały znacznie później – w drugiej połowie XIX stulecia. W zaborze pruskim izby tworzono w oparciu o ustawę o izbach handlowych z 1848 r. i przemysłowych z 1849 r. Izby na terenie państwa pruskiego zajmowały się problemami przemysłu, handlu i szkolnictwa zawodowego. Właśnie w tym okresie, w roku 1859, powołano do życia Izbę Handlową w Gliwicach, która obejmowała swym zasięgiem rejon Gliwic, Bytomia, Lublińca oraz Pszczyny.

Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku możliwość istnienia izb gospodarczych przewidywała konstytucja z 17 marca 1921. Jednak nowoczesne izby przemysłowo–handlowe rozpoczęły działalność w niepodległej Polsce dopiero w 1927 r. na mocy rozporządzenia prezydenta RP z dnia 15 lipca tegoż roku. Zasady ich działalności oparto na wzorach francuskich. Członkostwo w izbach było obowiązkowe. Członkiem izby był każdy, kto prowadził przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe „przez sam fakt prowadzenia tego przedsiębiorstwa, bez potrzeby zgłoszenia swego przystąpienia”.

Izby przemysłowo–handlowe reaktywowały swoją działalność wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. W rzeczywistości rola izb w tym okresie była mocno ograniczona. Poza prowadzeniem rejestrów i kartotek zajmowały się najczęściej koncesjonowaniem handlu i rozdziałem surowców dla prywatnych przedsiębiorstw.

Likwidacja izb przemysłowych nastąpiła w Polsce w 1950 roku. Kilka miesięcy wcześniej powołano Polską Izbę Handlu Zagranicznego (PIHZ). PIZH była instytucją prawa publicznego, a nadzór nad jej działalnością sprawował minister handlu zagranicznego. Odrodzenie samorządu i izb gospodarczych nastąpiło w 1989 roku.

Na fali zmian politycznych i ustrojowych, 19 czerwca 1990 roku powołano do życia Gliwicką Izbę Przemysłowo–Handlową, która jest kontynuatorką tradycji pierwszej gliwickiej izby powstałej w 1859 r. Jednakże ostateczny charakter dzisiejszej Izby został ukształtowany pięć lat później. Ze względu na zainteresowanie wielu przedsiębiorców, 22 czerwca 1995 roku Walne Zgromadzenie członków Izby uchwaliło zmianę nazwy z gliwickiej na regionalną oraz nowy statut, umożliwiający tworzenie oddziałów terenowych.

1990

Powołanie Gliwickiej Izby Przemysłowo-Handlowej

1995

Powołanie Regionalnej Izby Przemysłowo–Handlowej w Gliwicach

1996

Powołanie Zabrzańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z siedzibą w Zabrzu (oddział)

1999

Powołanie Bieruńsko-Lędzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (oddział)

2000

Powołanie Izby Przemysłowo-Handlowej Powiatu Mikołowskiego (oddział)

Podstawy prawne

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku (DzU nr 35/1989 poz.195 ze zmianami) oraz ustawy o organizacjach pracodawców z 23 maja 1991 roku (DzU nr 55/1991 poz. 235 ze zmianami).

Władze Izby

Wiktor Pawlik – Prezydent RIPH w Gliwicach
Agnieszka Szymczyk – Prezes Izby/ Dyrektor Generalny RIPH w Gliwicach

Prezydium

Wiktor Pawlik – Prezydent Izby, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WITBUD sc, Gliwice
Agnieszka Szymczyk – Prezes Izby / Dyrektor Generalny RIPH w Gliwicach, BAS Sp. z o.o.
Jerzy Cieślar – Prezes Oddziału Izby w Zabrzu
Grzegorz Nowak – Prezes Oddziału Izby w Bieruniu, Firma NEW-ART, Bieruń
Tomasz Golis – Prezes Śląska Izba Pracodawców, Wiceprezes RIPH
prof. dr hab. inż. Adam Zieliński  – Przewodniczący Rady Izby, Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny
Jacek Krzyżanowski – STOWARZYSZENIE KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW ŚLĄSKICH, Gliwice
Joanna Pauly – Prezes Zarządu APAULY GROUP Sp. z o.o

Rada Izby

prof. dr hab. inż. Adam Zieliński – Przewodniczący Rady RIPH
Grzegorz Hałupka – Wiceprzewodniczący Rady RIPH

Marek Bar
Magdalena Budny
Jerzy Cieślar
Tomasz Golis
Marcin Jadczyk
Barbara Juszczyk
Radosław Kirsz
Jacek Kotra
Jacek Krzyżanowski
Rafał Lechowski
Waldemar Macyszyn
Grzegorz Nowak
Joanna Pauly
Wiktor Pawlik
Bogdan Polak
dr inż. Artur Pollak
dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. AG
Agnieszka Szymczyk
Marek Śliboda
dr hab. inż. Grzegorz Wszołek
Paweł Żychiewicz

Komisja Rewizyjna

Janusz Antonik
Marek Kała