Legalizacja dokumentów handlowych

Jeżeli zagraniczny partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego i eksportowego to pierwszym etapem procesu legalizacyjnego jest uwierzytelnienie dokumentów przez Krajową Izbę Gospodarczą. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach prowadzi działalność legalizacyjną w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce.

Rodzaje legalizowanych dokumentów:
  1. Dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe.
  2. Dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozem.
  3. Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
  4. Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
  5. Poświadczanie za zgodnośd z okazanymi oryginałami kopii i kserokopii dokumentów handlowych.
  6. Poświadczanie świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
  7. Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.
  8. Wystawianie świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na dostawy finansowane z funduszy zewnętrznych.
Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty?

Niezbędne jest dostarczenie do sekretariatu Izby dokumentów rejestracyjnych dotyczących firmy i dokumentów do legalizacji.

Dokumenty rejestracyjne

Dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON, Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP), Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego. Kserokopie powyższych dokumentów są potwierdzane przez upoważnionego pracownika Izby za zgodność z okazanym oryginałem.

Dokumenty do legalizacji

Dokumenty do legalizacji są przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, który pozostaje w Izbie. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa. Przy składaniu dokumentów do legalizacji należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek o legalizację dostępny poniżej w formularzach do pobrania.