Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSL.11.04.03-24-003C/21-00.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

♦ Cel i efekty Projektu

Uzyskanie do 31.03.2023 r. kwalifikacji w zakresie języka angielskiego lub w zakresie ICT przez minimum 296 osób (w tym 192 kobiet i 104 mężczyzn, minimum 119 osób 50+ i minimum 178 osób o niskich kwalifikacjach) z 454 osób (273 kobiet i 181 mężczyzn) pracujących objętych wsparciem.

 Okres realizacji Projektu
15 września 2021 – 31 marca 2023

♦ Obszar realizacji Projektu
subregion centralny województwa śląskiego obejmujący:
• powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański,
• miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze.

Do pobrania: Lista miast i powiatów subregionu centralnego województwa śląskiego

♦ Grupa docelowa Projektu
454 osoby pracujące spełniające łącznie kryteria:
• wiek powyżej 18 lat,
• zamieszkanie lub zatrudnienie w subregionie centralnym województwa śląskiego,
• uczestnictwo z własnej inicjatywy w kursach/szkoleniach,
• przynależność do grup defaworyzowanych (wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji), w tym osoby w wieku 50+, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby z obszarów miast średnich lub średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Z udziału w Projekcie wykluczone są osoby:
• odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym,
• prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

♦ Formy wsparcia dostępne w Projekcie
W ramach Projektu oferowane są kursy/szkolenia w podziale na następujące moduły:

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH
AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

 

Kursy/szkolenia są bezpłatne dla Uczestniczek/Uczestników

♦ Wartość Projektu
2 025 486,34 PLN w tym dofinansowanie z UE: 1 721 663,38 PLN

♦ Do pobrania
• Plakat informacyjny
• Plakat promocyjny
• Regulamin uczestnictwa w Projekcie
• Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do Regulaminu (wersja papierowa)
• Zaświadczenie o zatrudnieniu – załącznik nr 1 do Formularza
• Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy) – załącznik nr 2 do Formularza
• Wzór umowy uczestnictwa
• Oświadczenie Uczestniczki/Uczestnika Projektu (RODO) – załącznik nr 1 do Umowy
• Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
• Wniosek o zwrot kosztów opieki – załącznik nr 1 do Regulaminu zwrotu

Zgłoś się !

» ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY «
Categories: