Projekt: „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – II edycja” realizowany jest przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach w partnerstwie z MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp.k. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne.

Okres realizacji: od 1 czerwca 2020 roku do 31 maja 2022 roku.

Wartość projektu: 5 069 584,01 PLN, w tym dofinansowanie z UE 4 309 146,41 PLN.

Celem Projektu jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego lub w zakresie ICT przez minimum 845 osób, w tym: 507 kobiet i 338 mężczyzn, minimum 338 osób w wieku 50+ i minimum 338 osoby o niskich kwalifikacjach, spośród objętych wsparciem 1300 osób, do 31.05.2022 r.

Grupa docelowa to 1300 osób pracujących w wieku 18 lat i więcej, z obszaru województwa śląskiego (pracujących lub zamieszkujących w województwie śląskim), uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, z grup defaworyzowanych tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji.

www.szkoleniebezbarier.pl

Categories: