Projekt: „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego” realizowany jest przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w partnerstwie z MDDP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu oraz WASKO S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne.

Okres realizacji: od 1 sierpnia 2017 roku do 29 października 2020 roku.

Wartość projektu: 11 762 475,12 PLN, w tym dofinansowanie z UE 9 998 103,85 PLN.

Celem Projektu jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie języków obcych i/lub kompetencji lub kwalifikacji w zakresie ICT przez minimum 1180 osób (w tym 650 kobiet i 530 mężczyzn, minimum 288 osób w wieku 50+ i minimum 474 osoby o niskich kwalifikacjach) z 1930 osób, do 31.08.2019r.

Grupa docelowa to 1930 osób pracujących w wieku 25 lat i więcej, z obszaru województwa śląskiego (pracujących lub zamieszkujących w województwie śląskim), uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, z grup defaworyzowanych tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji.

bezbarier.riph.com.pl

Categories: