Projekt pn.: „Bez b@rier – szkolenia komputerowe dla bezrobotnych” realizowany do 30 czerwca 2015 r. przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”.

Szczególnego znaczenia przy rozwijającej się e-gospodarce nabierają szkolenia informatyczne związane z obsługą komputera, przeglądaniem zasobów Internetu, korzystaniem z poczty elektronicznej oraz obsługą programów najczęściej używanych na wielu stanowiskach pracy.

Jednym z głównych problemów występujących wśród osób bez pracy jest niedostosowanie do panujących obecnie warunków na rynku pracy tj.: niskie kwalifikacje, brak specjalistycznej wiedzy, nieznajomość wiedzy na temat nowych technologii IT, co w efekcie może doprowadzić do wykluczenia cyfrowego.

Celem Projektu było umożliwienie osobom pozostającym bez zatrudnienia, podniesienia kompetencji, zdobycia nowych umiejętności, a przede wszystkim zwiększenia konkurencyjności na regionalnym rynku pracy. Udzielone wsparcie ma na celu wzrost samooceny i aspiracji zawodowych oraz zwiększenie śmiałości w poszukiwaniu pracy i szans na jej znalezienie.

Cel ten osiągnięto poprzez organizację BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ przygotowującYCH do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) Core i ECDL Start, które ułatwią osobom bezrobotnym dostosowanie kwalifikacji zawodowych do nowych warunków na rynku pracy.

Strona Internetowa: www.bezbarierszkolenia.pl

Categories: