Od 1 kwietnia 2009 r. do 30 marca 2012 r. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach wraz z 12 innymi instytucjami otoczenia biznesu realizowała projekt KIGNET Innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Był on kontynuacją realizowanego wcześniej projektu „KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw”. Celem głównym projektu było upowszechnianie i poprawa dostępności do wysokiej jakości usług proinnowacyjnych świadczonych przedsiębiorcom, a także dzięki zintegrowanej sieci „KIGNET Innowacje” stworzenie przyjaznego systemu informacji i kooperacji pomiędzy firmami a instytucjami działającymi na rzecz innowacji. Założeniem projektu było wzmocnienie innowacyjności w gospodarce poprzez m.in. promocję dobrych praktyk w tym zakresie.

Cele szczegółowe projektu:
  1. Rozwój nowych usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw.
  2. Świadczenie usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw.
  3. Utworzenie na bazie sieci KIGNET Innowacje, izbowej sieci zarządzania i promocji klastrów.
  4. Utworzenie i rozwój metod, form i narzędzi współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu, takimi jak: jednostki badawczo-rozwojowe (JBR), jednostki naukowe, uczelnie, centra badawcze w kraju i Europie.
  5. Rozwój współpracy z sieciami proinnowacyjnymi krajowymi i zagranicznymi.

Sieć “KIGNET Innowacje” jest członkiem międzynarodowych sieci współpracy: EBN European Business Network, ECA European Cluster Alliance, EUNOP EU-Net Oderpartnership, ECTAA European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations, TCI – the global practitioners network for competitiveness, cluster and innovation.

Bardzo ważnym praktycznym wymiarem realizacji projektu było świadczenie usług doradczych wspierających wdrażanie lub przygotowujących firmy do wdrożenia innowacji. Usługi świadczone były bezpłatnie przedsiębiorstwom przez konsultantów sieci „KIGNET Innowacje” spełniających wymagane kryteria kwalifikacji i doświadczenia, a w uzasadnionych przypadkach przy współudziale ekspertów z danej dziedziny. W szczególności dotyczyło to doradztwa dla przedsiębiorstw, związanego z pozyskaniem i wdrażaniem nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach w ramach projektu wdrożyła kilka usług doradczych:

Zakres usług, proces świadczenia i ich jakość jest gwarantowana zgodnością z krajowymi standardami dla usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Strona Internetowa:www.kignet.pl

Categories: