W latach 2005 – 2007 RIPH w Gliwicach wraz z 85 instytucjami otoczenia biznesu realizowała Projekt „KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” finansowany ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (2004 – 2006) w ramach działania 1.1: Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw.

Celem Projektu było:

  • zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez poprawę dostępności wysokiej jakości usług świadczonych przez organizacje otoczenia biznesu (IOB), zwłaszcza izby gospodarcze.
  • tworzenie systemu współpracy IOB w Polsce, w celu zwiększenia zakresu i podnoszenia jakości i zasięgu usług, świadczonych przez te organizacje.
  • wyrównywanie potencjału organizacyjno-technicznego IOB i zdolności do świadczenia usług dla przedsiębiorstw w celu wspierania ich konkurencyjności, w regionach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego
  • przygotowanie nowych (w tym specjalistycznych branżowych) usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych.

Rezultaty Projektu:

  • utworzenie sieci KIGNET liczącej 86 instytucji otoczenia biznesu współpracujących ze sobą na rzecz podnoszenia konkurencyjności firm i regionów (głównie izby gospodarcze, regionalne, branżowe, rzemieślnicze oraz centra innowacji NOT)
  • wzrost kompetencji i wiedzy kadry pracowniczej przygotowanej do świadczenia usług
  • nowe i zmodernizowane sale szkoleniowo-konferencyjne, wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny
  • stworzenie i wdrożenie nowych systemów komunikacji pomiędzy IOB w sieci on-line.
  • przygotowanie wysokiej jakości usług doradczych, szkoleniowych, oraz informacyjnych, (w tym specjalistycznych usług branżowych), dostępnych na terenie całego kraju poprzez zintegrowaną platformę, łączącą IOB w sieci.

Usługi świadczone w Sieci podzielone zostały na tematycznie określone obszary, takie jak:
Jednolity Rynek Europejski, Rynki Zagraniczne, Marketing, Przedsiębiorczość, Marka, e-Biznes, Innowacje, Ochrona Środowiska, Biznes Partner, Kadry, Aktywizacja Zawodowa Kobiet, Usługi Komunalne, Legalizacja, LEX, Lobbing, Jakość, Finanse

Categories: