O projekcie       Oferty/Zamówienia/Przetargi
 

O projekcie

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach rozpoczęła 1 września 2013 r. realizację projektu „Utworzenie Centrum Pomiarowo-Rozliczeniowego dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 5.1 – Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest przyczynienie się do rozwoju rynku prosumenckiego w Polsce poprzez promowanie postawy „od konsumenta do prosumenta”. Podejście to ma uruchomić nowe „generatory mediów” w postaci małych ogniw stanowiących infrastrukturę rozproszoną wytwarzania mediów tj. energii elektrycznej, wody, gazu, OZE, itd.)

Celem głównym projektu jest wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw należących do Powiązania Kooperacyjnego – Klastra poprzez utworzenie innowacyjnego Centrum Pomiarowo – Rozliczeniowego dla członków Powiązania z pełną infrastrukturą, laboratoriami dziedzinowymi do przeprowadzania testów oraz prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Celem strategicznym projektu jest rozwój rynku prosumenckiego w obszarze szeroko pojętej energii (woda, prąd, gaz, odnawialne źródła energii, itp.). Realizacja powyższego celu zostanie osiągnięta poprzez spełnienie następujących celów szczegółowych:

 1. poprawienie dostępu do specjalistycznej infrastruktury badawczo-rozwojowej,
 2. uruchomienie i wprowadzenie na rynek wspólnej, innowacyjnej usługi monitorowania i rozliczania mediów świadczonej przez Centrum Pomiarowo –Rozliczeniowe,
 3. pogłębienie współpracy oraz wymiana doświadczeń miedzy członkami Powiązania,
 4. utworzenie laboratoriów dziedzinowych dla wszystkich członków Powiązania,
 5. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach Powiązania,
 6. aktywna promocja marki Powiązania oraz jego uczestników,
 7. organizacja szkoleń specjalistycznych dla uczestników Powiązania,
 8. możliwość analizowania i rozliczania dostawców różnych form energii,
 9. rozpowszechnianie i promowanie podejścia prosumenckiego do rynku mediów: energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła oraz odnawialnych źródeł energii,
 10. wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w Powiązaniu Kooperacyjnym z bezpośrednim przełożeniem na kreowanie nowych produktów lub usług w działalności prosumenckiej oraz wprowadzanie innowacji do aktualnie posiadanego wachlarzaświadczonych usług bądź wytwarzanych produktów przez poszczególnych przedsiębiorców w ramach Klastra,
 11. możliwość obniżenia kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstw Powiązania (wspólna księgowość, obsługa prawna, udostępnienie sal konferencyjnych, przeprowadzanie szkoleń dla członków Klastra, wspólne zamawianie przez członków Klastra energii elektrycznej, wody czy gazu),
 12. ułatwienie dostosowania się przedsiębiorstw do nowych regulacji prawnych i unijnych,
 13. ograniczenie kosztów związanych z dostosowaniem sie przedsiębiorstw do nowych warunków,
 14. przyspieszenie procesów rozwojowych/innowacyjnych,
 15. poszerzenie rynków zbytu dla członków Klastra.

Kontakt:
ul. Zwycięstwa 36 (II piętro), 44-100 Gliwice
Telefon: 32 231 99 79, Faks: 32 238 96 30
E-mail: sekretariat@riph.com.pl
www.klaster.riph.com.pl

Osoba kontaktowa w sprawie projektu
Kamila Jaśkowiak – tel.: 32 238 96 40; faks: 32 238 96 30

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – www.parp.gov.pl

Categories: