Projekt „PRZYJAZNE WSPARCIE” realizowany był przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach w partnerstwie z Multiedukator Sp. z o.o. w Kielcach, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Projekt swoim zasięgiem obejmował województwo świętokrzyskie. Okres realizacji: od 1 sierpnia 2010 do 31 lipca 2011 roku.

Celem projektu był wzrost zdolności adaptacyjnych i konkurencyjności mikro i małych przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego, poprzez dostosowanie i podniesienie kwalifikacji pracowników (ze szczególnym uwzględnieniem kadry inżynieryjno-technicznej) do aktualnych wymogów regionalnej gospodarki.

Cele szczegółowe:
 • Podniesienie kwalifikacji z zakresu wykorzystywania najnowszych narzędzi informatycznych wspomagających prace konstrukcyjne w budownictwie i branżach pokrewnych.
 • Podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania przedsięwzięciami gospodarczymi z wykorzystaniem metody zarządzania przez jakość.
 • Nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego kosztorysowania.
 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie pozyskiwania środków unijnych na rozwój firmy oraz ich efektywnego wydatkowania.
 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie Prawa zamówień publicznych niezbędnych przy wydatkowaniu środków publicznych pozyskanych na rozwój firmy.

Projekt skierowany został do pracowników mikro i małych przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filia) na terenie województwa świętokrzyskiego.

Szkolenia:
 • AutoCAD
 • AutoDESK3DSMAX
 • Zarządzanie jakością
 • Prawo zamówień publicznych
 • Pozyskiwanie środków unijnych dla przedsiębiorstw
 • Kosztorysant
Categories: