Projekt realizowany jest przez: Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach w partnerstwie z Instytutem ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Warszawie.

Okres realizacji: od 1 czerwca 2020 roku do 30 listopada 2023 roku.

Wartość projektu: 31 537 814 PLN, w tym dofinansowanie z UE 26 203 826 PLN.

Celem projektu jest poprawa kompetencji oraz kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej mikro- małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Wparciem w ramach projektu zostanie objętych 3 166 osób (pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek) z 754 firm posiadających jednostki organizacyjne na terenie województwa śląskiego.

operatorpsf.com.pl

Categories: