Projekt pn. „Z komputerem na TY – nowoczesny pracownik po 50-tce” realizowany był do 30 września 2014 r. przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach w partnerstwie z Grupą Gumułka – Euroedukacja Sp. z o. o., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałanie 8.1.1 „Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Pomysł na realizację projektu powstał w odpowiedzi na zmiany społeczno-gospodarcze, w tym wieloletnią politykę państwa zmierzającą do wygaszania aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia. Sytuacja powyższa spowodowała, że wśród osób zatrudnionych widoczne stały się problemy takie jak:

  • odsuwanie od istotnych stanowisk oraz obowiązków osób starszych na rzecz ludzi młodych
  • brak ofert kształcenia/szkolenia ustawicznego dla dojrzałych pracowników oraz
  • brak działań motywacyjno-psychologicznych.

Prowadzi to do zjawiska wypalenia zawodowego wśród tej grupy pracowników, do braku chęci poprawy swojej sytuacji zawodowej i do popadania w stan niebezpiecznej stagnacji zawodowej. Czynniki te mogą przyczynić się do utraty pracy i poszerzenia i tak już licznej grupy osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia.

Celem Projektu jest więc pobudzenie osób pracujących po 50 roku życia do zwiększenia aktywności zawodowej, podnoszenia swoich kompetencji i zdobywania nowych umiejętności, które pozwolą na wykonywanie pracy zgodnie z nowymi technologiami, a także na zdecydowane polepszenie własnego wizerunku w oczach pracodawcy i zachowanie miejsca pracy.

Cel ten zamierzamy osiągnąć organizując dla Państwa bezpłatne szkolenia, które ułatwią dostosowanie kwalifikacji zawodowych do nowych warunków na rynku pracy.

W ramach Projektu realizowany byłprogram szkoleniowy składający się z trzech tematycznych modułów:

  • Nowoczesne narzędzia IT dla pracowników administracyjno-biurowych
  • Nowoczesne narzędzia IT w dziale Kadry-Płace
  • Nowoczesne narzędzia IT w dziale Finanse-Księgowość
Categories: