Logo Riph

W lutym 2018 r. RIPH w Gliwicach wtrzymało działania związane z projektem

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach od 1 czerwca br. rozpoczęła realizację projektu pn. „Zmiana na lepsze. Kompleksowe działania outplacementowe” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs.

Kryteria udziału w projekcie:

Grupę docelową stanowią 82 osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy i pozostające bez zatrudnienia do 6 m-cy przed dniem przystąpienia do Projektu:

 • byli pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP; przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne; przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej; przedsiębiorstw znajdującym się w sytuacji kryzysowej
 • zamieszkałe na terenie Gliwic, Zabrza oraz powiatu gliwickiego
 • w wieku 25+
 • z wykształceniem min. zasadniczym zawodowym

Preferowane będą osoby zwolnione z jednostek organizacyjnych spółek węglowych z województwa śląskiego lub firm z województwa śląskiego z nimi powiązanych /kooperujących; kobiety; osoby 50+; osoby o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem na poziomie szkoły zawodowej lub średniej; osoby niepełnosprawne.

Formy wsparcia:

W ramach Projektu przewidziano dla wszystkich Uczestników/czek Projektu:

 • poradnictwo psychologiczne.

Dla 68 osób zaplanowano Ścieżkę aktywizacji zawodowej wsparcia:

 • doradztwo zawodowe w tym przygotowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • szkolenia zawodowe do wyboru:
 • magazynier z obsługą wózka widłowego,
 • obsługa klienta + techniki sprzedaży + kasa fiskalna,
 • inne specjalistyczne w tym IT,
 • pośrednictwo pracy.

Dla 14 osób zaplanowano Ścieżkę dotacyjną wsparcia:

 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 tys. zł,
 • wsparcie pomostowe przez pierwsze 6-12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2 tys. zł/m-c.

Obszar realizacji Projektu: Podregion gliwicki tj. Gliwice, Zabrze oraz powiat gliwicki

Okres realizacji Projektu: od 01.06.2017 r. do 31.05.2019 r.

Planowany termin naboru Uczestników/czek: październik 2017 – luty 2018

Dokumenty do pobrania:

regulamin_rekrutacji_SD

zal_1_formularz_rekrutacyjny_SD

zal_2_karta_oceny_formalnej_FR_SD

zal_3_karta_oceny_merytorycznej_FR_SD

zal_4_formularz_rozmowy_doradca_SD

zal_5_zaswiadczenie_pracodawcy_SD

zal_6_oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_SD

zal_7_oswiadczenie_dot_przetwarzania_danych_osobowych

zal_8_deklaracja uczestnictwa_SD

zal_9_protokol_Komisji_Rekrutacyjnej_SD

zal_10_sektory_wykluczone_SD

Categories: