W lutym 2018 r. RIPH w Gliwicach wtrzymało działania związane z projektem

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach od 1 czerwca br. rozpoczęła realizację projektu pn. „Zmiana na lepsze. Kompleksowe działania outplacementowe” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs.

Kryteria udziału w projekcie:

Grupę docelową stanowią 82 osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy i pozostające bez zatrudnienia do 6 m-cy przed dniem przystąpienia do Projektu:

 • byli pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP; przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne; przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej; przedsiębiorstw znajdującym się w sytuacji kryzysowej
 • zamieszkałe na terenie Gliwic, Zabrza oraz powiatu gliwickiego
 • w wieku 25+
 • z wykształceniem min. zasadniczym zawodowym

 

Preferowane będą osoby zwolnione z jednostek organizacyjnych spółek węglowych z województwa śląskiego lub firm z województwa śląskiego z nimi powiązanych /kooperujących; kobiety; osoby 50+; osoby o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem na poziomie szkoły zawodowej lub średniej; osoby niepełnosprawne.

 

Formy wsparcia:

W ramach Projektu przewidziano dla wszystkich Uczestników/czek Projektu:

 • poradnictwo psychologiczne.

 

Dla 68 osób zaplanowano Ścieżkę aktywizacji zawodowej wsparcia:

 • doradztwo zawodowe w tym przygotowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • szkolenia zawodowe do wyboru:
 • magazynier z obsługą wózka widłowego,
 • obsługa klienta + techniki sprzedaży + kasa fiskalna,
 • inne specjalistyczne w tym IT,
 • pośrednictwo pracy.

 

Dla 14 osób zaplanowano Ścieżkę dotacyjną wsparcia:

 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 tys. zł,
 • wsparcie pomostowe przez pierwsze 6-12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2 tys. zł/m-c.

 

Obszar realizacji Projektu: Podregion gliwicki tj. Gliwice, Zabrze oraz powiat gliwicki

Okres realizacji Projektu: od 01.06.2017 r. do 31.05.2019 r.

Planowany termin naboru Uczestników/czek: październik 2017 – luty 2018

Categories: