Projekt – Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – III edycja

 

Projekt: „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – III edycja” realizowany jest przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach w partnerstwie z MDDP Akademia Biznesu sp. z o.o., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne.

Okres realizacji: od 1 luty 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Wartość projektu: 5 232 086 PLN, w tym dofinansowanie z UE 4 447 273,10 PLN.

Celem Projektu jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego lub w zakresie ICT przez minimum 793 osoby, w tym: 476 kobiet i 317 mężczyzn, minimum 317 osób w wieku 50+ i minimum 476 osób o niskich kwalifikacjach, spośród objętych wsparciem 1220 osób, do 31.12.2022 r.,

Grupa docelowa to 1220 osób pracujących w wieku 18 lat i więcej, z obszaru województwa śląskiego subregionu centralnego (pracujących lub zamieszkujących w województwie śląskim), uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, z grup defaworyzowanych tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji.

www.bezbarierbezgranic.pl