Firma zajmuje się bilansowaniem potrzeb w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej oraz zapewnieniem ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Zabrza; kontrolą gospodarki wodno-ściekowej oraz jakości wody i ścieków; oczyszczaniem ścieków przed ich wprowadzeniem do wód otwartych; naprawą, legalizacją i montażem wodomierzy; uzgodnieniami projektów i warunków podłączenia do sieci wod.-kan; wykonywaniem oznaczeń analitycznych wody i ścieków we własnym laboratorium; odbiorem nietypowych nieczystości; odbiorem nieczystości płynnych.